Today a reader, tomorrow a leader!

Nhân vật

Các bài viết về các nhân vật nổi tiếng trong giới đầu tư coin, tiền kỹ thuật số. Những người có tầm ảnh hưởng lớn như Satoshi Nakamoto - cha đẻ của Blockchanin
Satoshi Nakamoto là ai, đang làm gì và ở đâu?
Satoshi Nakamoto (tiếng Nhật là 中本哲史) là một nhân vật hoặc tổ chức ẩn danh đã sáng tạo ra Bitcoin và đã khởi tạo ra phần mềm mã nguồn mở Bitcoin Core (tên trước đây là Bitcoin-Qt) để công chúng sử dụng được Bitcoin.